ارسال درخواست کارشناسی ، سئوال ، مدارک ، …

امکان ثبت آنلاین درخواست کارشناسی ، ارسال سئوال ، مدارک، ... :

مشاوره رایگان و پاسخگویی به سئوالات

فرم آنلاین درخواست کارشناسی و ارسال مدارک :

 >تصویر سند یا مدارک
 

متقاضی گرامی خدمات کارشناسی بخش خصوصی یا دولتی (شخص عادی ویا حقوقی ) میتوانید تقاضای کارشناسی خود را با ذکر آدرس و تکمیل فرم مستقیما به ثبت رسانید تا نسبت به انجام آن توسط کارشناس رسمی دادگستری اقدام صورت پذیرد.

همچنین در صورت تمایل میتوانید از طریق تماس تلفنی ضمن مشاوره رایگان از روال و نحوه انجام مستقیم کارشناسی ( در صورت عدم امکان ثبت آنلاین) مطلع شوید: 28423280

 

نمونه متن نامه درخواست کارشناسی ملک برای اشخاص حقیقی:

 

کارشناس محترم رسمی دادگستری

با سلام ، احتراما اینجانب .............................. کد ملی  ................... به شماره تماس:..................... متقاضی ارزیابی پلاک ثبتی شماره:................. به مالکیت...................... به آدرس: ........................................................ جهت:...................... میباشم .

لطفا در این خصوص اقدامات لازم را مبذول فرمایید .

 


نمونه متن نامه درخواست کارشناسی ملک برای اشخاص حقوقی در سربرگ :

 

کارشناس محترم رسمی دادگستری

با سلام ، احتراما این سازمان / شرکت / غیره  ...................  متقاضی ارزیابی پلاک ثبتی شماره:................. به مالکیت:...................... به آدرس: ....................................................... جهت:.......................... میباشد .

لذا در این خصوص اقدامات لازم را مبذول فرمایید .

 

Click to rate this post!
+5