ارسال درخواست کارشناسی ، سئوال ، مدارک ، …

لینک آنلاین ارسال درخواست کارشناسی ، سئوال، مدارک، ... از طریق ایمیل:

expert1.org@gmail.com

لینک آنلاین ارسال درخواست کارشناسی ، سئوال، مدارک، ... از طریق تلگرام:

http://t.me/mirlohi

متقاضی گرامی ارزیابی ملک ، ماشین آلات ، خودرو ، امور نقشه برداری ، ... بخش خصوصی و دولتی (شخص عادی ویا حقوقی ) تقاضای کارشناسی خود را با ذکر آدرس با استفاده یکی از لینک های ارایه شده ذیل مستقیما به ثبت رسانید تا نسبت به درخواست مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری اقدام و هماهنگی جهت قرار بازدید و سپس ارایه گزارش کارشناسی مورد درخواست شما صورت پذیرد .