لینک ارسال مدارک

لینک آنلاین ارسال سئوال، مدارک، ... از طریق ایمیل:

expert1.org@gmail.com

لینک آنلاین ارسال سئوال، مدارک، ... از طریق تلگرام:

http://t.me/mirlohi

متقاضی گرامی ارزیابی ملک (شخص عادی ویا حقوقی ) از طریق ارایه درخواست و ارسال مدارک موجود ملک ( نظیر تصویر سند مالکیت ، پایان کار شهرداری ....) ، تقاضای کارشناسی خود را به ثبت برسانید تا نسبت به درخواست مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری اقدام گردد.
پس از ثبت درخواست ، میتوانید جهت تنظیم قرار بازدید ملک و سپس دریافت گزارش ارزیابی ، تماس و هماهنگی حاصل فرمایید .